Biografi Syurahbil bin Hasanah, Ra.

Posted on
Sharing Iman

 

Syurahbil bin Hasanah, Ra.
Syurahbil bin Hasanah, Ra. Seorang Juru Tulis Rosululah dan Seorang Panglima Perang I

Biografi Syurahbil bin Hasanah, Ra.

Kunyah dan Nasab Syurahbil

Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman atau Abu Wāilah. Ayah Syurahbil, Abdullah bin Mutha’ berasal dari kabilah bani Ghauts bin Murra atau dari kabilah Kindah atau kabilah bani Jumah atau kabilah bani Tamim. Lalu Ibunya Hasanah berasal dari kabilah bani ‘Adi, dan menurut satu pendapat berasal dari penduduk kota Adauli, Bahrain dan dengan cara wila’. Ia dinisbatkan kepada Ma’mar bin Habib bin Wahab bin Hudzafah Jumahi. Penisbatan Syurahbil kepada ibunya membuatnya terkenal dengan Syurahbil bin Hasanah.

Menjadi Sahabat Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam

Sayyidina Syurahbil ra merupakan sahabat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Sehingga Beliau memeluk Islam tak lama setelah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul. Ketika itu beliau memeluk Islam tidak sendirian, melainkan bersama ibu, ayah tiri dan saudara-saudara tirinya. Melalui garis keturunan ibunya kemudian, beliau terhubung dengan Suku Quraisy klan Bani Zuhrah dan Bani Jumah di Mekkah.

Beliau merupakan salah satu komandan tersukes dalam pasukan Rasyidin, bertugas di bawah Khalifah Rasyidin Abu Bakar ra dan Umar bin Khattab ra. Sehingga Beliau merupakan salah satu komandan lapangan utama selama penaklukan di Suriah, bertugas sejak tahun 634 hingga kematiannya pada tahun 639 akibat wabah.

Penyiksaan oleh Kaum Kafir Quraisy

Pada saat di Mekkah, Syurahbil dan keluarga hidup di tengah-tengah kalangan kaum Kafir Quraisy. Dikarenakan kebencian Kaum Kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad saw dan para pengikutnya. Maka Syuhrabil dan keluarganya mengalami penderitaan keras dari orang Quraisy sehingga mereka dua kali hijrah ke Habasyah. Semua keteguhan ini membuat Rasul saw amat sayang dan dekat dengan Syuhrabil ra. Sampai pernah suatu ketika Rasul saw meminjam satu-satunya pakaian Syuhrabil ra.

Menjadi Juru Tulis di Masa Rasullulah shallallahu’alaihi wasallam

Beliau di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam banyak mengikuti berbagai peperangan bersama para sahabat yang lainnya. Maka dari itu Beliau juga dikenang sebagai bagian dari juru tulis Nabi saw dan menjadi penulis surat beliau kepada penduduk negeri Ailah.

Dalam Tarîkh Madînah Dimasyq, di mana pernah beliau diutus ke Mesir sebagai utusan Nabi saw kepada para penguasa di sana. Namun pada saat Rasulullah saw wafat, beliau sedang berada di Mesir.

Kehidupan Syurahbil bin Hasanah ra di Masa Kekhalifahan Abu Bakar, Ra.

Pada masa Abu Bakar ra dan Umar bin Khattab ra, Syurahbil bin Hasanah hadir sebagai panglima dalam kebanyakan peperangan dan penaklukan. Pada perang-perang Riddah yang terjadi langsung pasca wafatnya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Seperti penyergapan orang-orang murtad di Qudha’ah dan Oman, juga para pengaku nabi seperti Musailamah al-Kadzzab di Yamamah. Maka Syurahbil termasuk dari panglima-panglima laskar Abu Bakar.

Setelah Abu Bakar ra mengalahkan ahli Riddah, lalu beliau langsung mempersiapkan diri untuk berperang dengan bangsa Romawi. Dan Syurahbil bin Hasanah termasuk di antara 14 panglima perang yang dikirim oleh Abu Bakar ra ke Syam di bawah instruksi Khalid bin Walid ra dan berikutnya Abu Ubaidah bin Jarrah ra. Syurahbil ra beserta dengan 7.000 pasukan berangkat ke Syam dan berkemah di Jordania dan (menurut satu pendapat) di Bushra.

Pada Perang Tabuk, Syuhrabil bin Hasanah ra ikut dalam pasukan Khalid bin Walid ra. Khalid ra diperintahkan Rasulullah saw untuk menemui Ukaidar bin Abdul Malik, raja kristen di Daumatul Jandal. Khalid agak bingung karena pasukannya sedikit, maka Rasulullah saw bersabda, “Engkau akan mendapatinya sedang memburu seekor lembu, maka pada saat itu serang dia.”

Apa yang disabdakan Rasulullah saw menjadi kenyataan. Ukaidar sedang berburu lembu ketika Khalid ra dan Syuhrabil ra menangkapnya. Akhirnya Ukaidar pun bersedia berdamai. Setelah peristiwa itu, Rasulullah saw menugaskan Syuhrabil ra menjadi duta beliau untuk mengawasi perjanjian dengan Raja Ailah, Yohanna bin Ru’ba.

Berbagai Penaklukan Pada Masa Umar bin Khattab, Ra.

Pada masa khilafah Umar ra, Syurahbil ra dikirim Abu Ubaidah ra untuk membantu Amr bin Ash ra dan menaklukkan seluruh Jordania dan hanya daerah Thabariah yang beliau taklukan tanpa peperangan. Beliau juga mampu membuka dan menaklukkan Baisan, Susiyah, Afiq, Jurasy, Baitra’as, Qadas, Jaulan menurut sebuah riwayat, Uka, Shur dan Shafuriyah. Dalam perang Marju al-Shuffar, Syurahbil bin Hasanah ra menunjukkan berbagai kelayakan dirinya. Kemudian Khalid bin Walid ra mengirimnya kepada Abu Bakar ra, dan sang Khalifah mengutusnya dengan sebuah laskar ke Syam menggantikan Walid bin Uqbah ra.

Syurahbil bin Hasanah ra dalam Perang Yarmuk dan Ajnādain (keduanya terjadi pada tahun 13 H/634) termasuk bagian dari panglima-panglima Khalid bin Walid ra.

Dalam pengepungan dan penaklukan Damaskus, sesuai riwayat Baladzuri, tahun 14 H/635, Syurahbil bin Hasanah ra dan laskarnya sendiri memasuki pintu gerbang Faradis. Setelah Abu Ubaidah ra menaklukkan Fihl secara damai. Dan menurut satu riwayat, Syurahbil ra yang menulis surat perdamaian. Umar bin Khattab ra, di kemudian hari mengangkat Syurahbil bin Hasanah ra sebagai pemimpin Jordania.

Pada tahun 17 H di mana Umar bin Khattab ra pergi ke Syam, beliau menurunkan Syurahbil bin Hasanah ra dan mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan ra sebagai gantinya. Umar bin Khattab ra berkata bahwa ia menurunkan Syrahbil ra bukan karena tidak rela kepadanya tapi ia hendak mengangkat lelaki yang lebih kuat darinya.

Wallahu ‘alam bishsawab

Informasi Daarul Hasanah :